Ermeni Dosyası-6
Ermeni Dosyası-6

Ermeni Dosyası-6

ERMENİ DOSYASI (Ermeni Kiliseleri ve Faaliyetleri)

Bu yazı dizisi, tarihte birlikte hayatını sürdürdüğü değişik milletlerin yanı sıra, kendi milletine bile büyük maddi ve manevi zararlar veren, Ermeni Parti ve Komitelerinin faaliyet dosyasıdır. Kısaca, ERMENİ DOSYASI’dır.

     … Ermeni Haklarını Arama Komitesi: Fransa’dadır. Başkanı, aynı zamanda Taşnak Partisi Başkanı olan Hrant Samuelyan’dır. Paris’te münteşir “Haratch” gazetesini basın organı olarak kullanmaktadır.
     … Ermeni Gençlik Komitesi: Fransa’da faaliyet gösterir. Lider şahıslardan biri, Parisli avukat Patrick Deveciyan’dır.
     … Türkiye’de Baskı İle Mücadele Komitesi: Fransa’dadır. Başkanı Laurent Schwartz’dır.
     … Ermeni Davasını Koruma Komitesi: Fransa’da faaliyet gösterir.
     … Ermeni Millî Yasını Anma Komitesi: Fransa’da faaliyet gösterir.
     … Ermeni Davası Merkez Komitesi: Fransa’da faaliyet gösterir.
     … Ermeni Millî Komitesi: ABD’de şubeler açmıştır. Başkanı Albert Beghian isimli bir Ermeni’dir.
     … Ermeni Topraklarını Geri Alma Komitesi: Lübnan’da faaliyet göstermektedir.

     Bu komitelerin yanı sıra, değişik isimler altında kurulmuş olup, aynı amaca hizmet eden cemiyetler ise;
     … Ermeni Kültür Derneği: Lübnan’dadır. Enstitü çalışmaları yapmaktadır.
     … Ermeni Hemşerilik Derneği: Almanya’da faaliyet göstermektedir. Şubeler açmıştır.
     … Ermeni Hayır Birliği: Kuruluşu çok eskilere giden bir teşkilâttır.
     … Ermeni Eski Muharipler Birliği: Fransa’dadır.
     … Ermeni Şehitleri Dostlar Derneği: ABD’de faaliyet göstermektedir. Diğer teşkilâtlara bir finansman kaynağı olarak hizmet etmektedir.

     Birtakım çevrelerin menfaatleri istikâmetinde kurulmuş bulunana ve dünyanın hemen her ülkesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dikkatleri kendi üstlerine çektiklerine inanan, ancak işlemiş oldukları menfur cinayetler ve tertiplemiş oldukları sayısız saldırılarla insanlığın kendilerini nefretle anacağını bilmeyen bazı terör grupları da, bugün parti ve komiteler paralelinde faaliyet göstermektedirler. Bu teşkilâtların bazıları, memleketimiz için olduğu kadar, yaşadıkları devletler için de tehlikeli bulundukları cihetle legaliteye çıkmamış olup, kanundışı varlıklarını korumaya devam etmektedirler.
     … Nor Seroud: Bir Ermeni gençlik kuruluşudur.
     … Devrimci Ermeni Federasyonu: Eski, İhtilâlci Ermeni Federasyonu’nun devamı mahiyetinde teşekkül ettirilmiştir.
     … Avrupa Ermeni Talebeler Birliği: Legal bir öğrenci kuruluşudur. Şubeleri vardır.
     … Ermeni Kurtuluş Cephesi: İllegal bir teşkilât olup, terör gruplarından oluşmaktadır.
     … Ermeni Tedhiş Teşkilâtı: İllegaldir. Her yerde faaliyet gösterebilen bir cinayet şebekesidir.
     … OTA-FPA: Yazımızın başında bahsi geçen illegal bir teşkilâttır. Avrupa Ermeni Talebe Birliği bünyesinde faaliyet göstermektedir.
     … Gizli Ermeni İntikam Teşkilâtı: İllegal olup, militanlardan oluşan bir kadroya sahiptir.
     … Yanıkyan Komandoları: ABD’de faaliyet gösteren fanatik Ermenilerin oluşturduğu bir teşkilâttır.

PARTİ VE KOMİTELERİN FAALİYETLERİ
     Ermeniler katliama uğradıklarını iddia ettikleri ve sembolleştirdikleri 24 Nisan 1915 tarihinden 1965 yılına kadar, yurtdışında belirli bir faaliyet göstermemişlerdir. Parti ve komitelerin aracılığı ile yaşatılmak istenilen Ermeni ruhu, göç ederek yerleştikleri topluma uyma çabasında bulunan Ermeni toplumunu zorlamış ve bu şekilde 1965 yılına kadar gelinmiştir.
     “Katliamın 50. Yılı”nı yapılan program çerçevesinde ve büyük gösterilerle kutlayan Ermeniler; 1973 senesine gelinceye kadar bir toparlanma devresini müteakip, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu anarşik ortamdan ve ekonomik krizlerden de istifade maksadıyla, amaçlarını gerçekleştirmek için planlarını uygulamaya koyulmuşlardır. 1974 yılından sonra Türkiye’yi “Beyaz Jenosid” ile suçlayarak, Türkiye Ermenilerine baskı yapıldığı, Ermeni eserlerinin imha edildiği, Ermeni din, dil, örf, âdet ve kültürünün baltalandığı tezini işlemeye ve bunu yaptıkları çeşitli propaganda gösterileriyle milletlerarası kuruluşlara iletmeye çalışmışlardır.
     Faaliyetlerini devlet kuruluşlarına ve siyasi platforma kadar gösterdikleri ülkelerde (Meselâ Lübnan’da); 24 Nisan 1915 tarihini, “6 Mayıs Lübnan Şehitler Günü” veya kanuni dayanak seçtikleri “10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması” ile birlikte kutlama eğiliminde olan Ermenilerin sol kesimine mensup bulunanları ayrıca “28 Mayıs 1918 Sovyet Ermenistan’ının Kuruluşu” tarihini de büyük gösterilerle kutlamak suretiyle, kamuoyuna duyurmak çabası göstermektedirler.
     Büyük meydanlarda veya beynelmilel kuruluşlar binaları ile Türkiye’nin dış temsilcilikleri önünde düzenlenen gösterileri müteakip yapılan sessiz yürüyüşler sonunda, “Meçhul Asker” abidelerine çelenk koyulmasıyla nihayete erdirilen bir gösteri, Ermeni çevrelerince hemen o gün basın, radyo ve televizyonlarda işlenmekte, bu arada hazırlanan bildiriler “Ermeni meselesine sahip kılınması” bakımından ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.
     Ermeni kiliselerinde normal ayinlerde yapılan dinî gösteriler, papaz ve komitecilerin tahrik ve teşvikiyle amacından saptırılarak, Türk-Ermeni meselesine getirilmekte, müteakiben Ermeni abideleri ve Ermeni mezarlıklarında düzenlenen törenler veya toplu olarak kan bağışında bulunulması gibi propaganda faaliyetleri ile son bulmaktadır.
     Bu arada, her biri Ermenilik açısından görev yüklenmiş olan parti teşkilâtları, komite kuruluşları tarafından hazırlanan ve basın-yayın materyali olarak bildiğimiz malzemelerin dağıtımı yapılmakta ve devlet yetkililerine yazı ve telgraflar gönderilmekte, asılsız iddiaların tekrarlandığı radyo ve televizyon programları hazırlanmakta, satın alınan bazı gazete ve gazetecilere konuyu dile getiren acıklı yazılar yazdırılmaktadır. İllegal kuruluşlar ise, tertipledikleri saldırı ve sabotajlarla, insanlığın kendilerini nefretle anacağını düşünmemektedirler. Türk basınında son günlerde yer alan ve dış temsilcilik mensuplarımızın ölümle tehdit edildiği yolundaki çalışmalar da, yine bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
     Maddi menfaatlerini ön planda tutarak tahriklere yönelen komitelerin, Ermenilerin büyük çoğunluğunu etkileyemedikleri anlaşılmakla beraber, kadrolarını Türk düşmanlığını bir türlü içlerinden atamayan fanatik Ermenilerle ve bulundukları ülkelerde kendilerine bir yol çizemeyerek her cereyana kapılmaya müsait duruma gelmiş başıboş gençlerle doldurmaya devam ettikleri görülmektedir.
     Değişik ülke ve şehirlerde ard arda düzenlenen sergilerde, sözde Türk mezâlimini anlatan resim ve panoların, müstakbel Ermenistan haritalarının arasında plak ve kitap (bir tanesi Ermenistan’ın Beyaz Kitabı adını taşımaktadır) satışları yapılmaktadır. “Yaşasın Kral” isimli tiyatro eserinde Ermeni katliamı canlandırılırken, bir başka yerde “Ermeni Mimari Sergisi” açılmakta veya “Ermeni Şehitleri Haftası” düzenlenerek Bikfaya (Beyrut), Décines (Lyon), Marsilya, Montebello (ABD), Sarkiz (Tahran) gibi Ermeni abideleri önünde, kiliselerin de yardımıyla acıklı sahneler canlandırılmaktadır.
     Sovyet teknisyenlerle işbirliği yapan Ermeni komiteleri; “Takayan”, “Ermeni Yurdunun Yeniden Doğuşu”, “Yarım Asır Boyunca Ermeniler” vs. gibi filmlerin İngilizce, Fransızca ve Rusça kopyalarını bütün dünyaya yayarken, Los Angeles Televizyonu Pazar akşamları 40. kanaldan “Ermeni Saati” adı altında bir programı yayına koymaktadır.
     Görüldüğü gibi, Ermeni meselesinin canlı tutulabilmesi ve dünya kamuoyunun dikkatlerinin çekilebilmesi için her fırsattan ve vasıtadan faydalanan Ermenilerin, bazı devletlerin tutum ve davranışlarıyla ölçülebilen, ne kadar etkili bir propagandaya sahip oldukları ve bundan azami derecede istifade ettikleri müşahede edilmektedir.

ERMENİ DİN VE KİLİSELERİN ÇALIŞMALARI
     Ermeniler önceleri tabiata taparken, Hıristiyanlığın çıkışından sonra bu dini benimsemişlerdir. Kesin bilgilere göre Hıristiyanlık IV. yüzyılın başında Ermenistan’a girmiştir. İlk dinî merkezleri Muş’taki ARDAŞAT’dır. Bu ruhani makam M.S. 439 yılına kadar Krikor Lusovoriç ve oğullarına verilmiş, en son lider Sahak’ın çocuğu olmadığından ondan sonra dinî liderler rahipler arasından seçimle tayin edilmişlerdir.  (Devamı Var)

(Türkiye Gazetesi–7 Şubat 1986)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir