Doğan Bey – Caber Operasyonu (TÜRKİYE-Diyarbakır, Saat 18.15)
Doğan Bey – Caber Operasyonu (TÜRKİYE-Diyarbakır, Saat 18.15)

Doğan Bey – Caber Operasyonu (TÜRKİYE-Diyarbakır, Saat 18.15)

“Hayatta herkesin bir rolü, bir vazifesi vardır!”

TÜRKİYE-Diyarbakır, Saat 18.15

       Beş Numara, mesai bitimine yetiştirilen önemli ve uzun bir mesajı büyük bir dikkatle okumaya başladı. Mesaj, ‘Çok Gizli’ kaydıyla Yüzbaşı Özkan tarafından çe­kilmişti ve ‘Caber Operasyonu’ başlığını taşıyordu. Bu başlık, Beş Numara’nın ilgisinin çok daha fazla art­masına neden oldu.
       Yüzbaşı, sorumluluğunu Doğan Bey’in üstlendiği Caber Operasyonu’nun saat 17.30’a kadar olan gelişmesi hakkında genel anlamda bilgi veriyor, bir bakıma son durumu aktarıyordu. Operasyonla ilgili detaylı bilgi ve belgeler, özel bir kurye ile Diyarbakır’a gönderilecekti.
       Mesaj metni aynen şöyleydi:
       Suriyeli Binbaşı Abdullah Vahap’ın illegal olarak sınırı geçmesiyle başlayan ve Urfa’da bir otel odasında ölü bulunmasıyla devam eden olaylar zinciri, öğle sa­atlerinde hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Güvenlik güçlerince, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla bölgede çok sayıda kontrol noktası kurulması ve il çapında geniş bir arama çalışmasının başlatılması, saat 13.45 civarında semeresini vermiş ve ‘Seyfullah Kandemir’ isimli bir şahsın silahı ile birlikte yakalanmasıyla sonuçlanmıştır.
       Katil zanlısı olarak derhal gözaltına alınan adı geçen şahıs için düzenlenen ‘Bilgi Formu’ ile suç aleti olarak tanımlanan silah hakkında daha sonra ilgili ma­kamlar tarafından tanzim edilen ‘Balistik İnceleme Ra­poru’ mesaj ekinde sunulmuştur.
       Raporun içeriğinden de anlaşılacağı üzere; söz ko­nusu 9 mm.lik Browning marka silahın, Binbaşı Abdullah Vahap’a yapılan saldırı olayında kullanılan silah olduğu belirlenmiş, yapılan otopsi sonucunda maktulün vü­cudundan çıkarılan üç adet kurşunun da, teknik olarak ve tam kesinlikle bu silaha ait bulunduğu tespit edilmiştir.
       Bu yeni gelişmeler üzerine, konunun önemi de göz önünde tutularak, karşı tarafa geçiş sürecine girmiş bu­lunan operasyon sorumlusunun inisiyatif dahilinde geri çağrılması söz konusu olmuştur.
       Katil zanlısı olarak gözaltında tutulan Seyfullah Kandemir’in, İl Jandarma Alay Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan açık sorgusu sırasında;
       Adı geçen şahsın üzerinde bulunan silahın, ya­sadışı işlerle iştigal eden şahıslara olan yakınlığıyla ta­nınan ‘Keko’ namıyla maruf birinden alındığı,
       ‘Keko’ ismiyle tanınan bu şahsın, asıl isminin ‘Selahattin Bekirbeyoğlu’ olduğu ve Antakya yuvasının ‘Şüpheli Şahıslar Kategorisi’nde yer aldığının öğrenilmesi neticesi, söz konusu şahsın tarafımızca tespit edilen evine baskın düzenlenmiş, ancak bu baskından, ne Jandarma Alay Komutanlığı, ne de Emniyet Müdürlüğü haberdar edilmiştir.
       Saat 15.45’te, yuva personeli tarafından ger­çekleştirilen baskın sonucunda; ‘Keko’ namlı şahıs ile aynı evde birlikte kalan ‘Ayşe Çıtak’ isimli bir kadın da sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayşe Çıtak’ın, uzun bir süre Adana ve Gaziantep pavyonlarında konsomatris olarak çalıştıktan sonra, Selahattin Bekirbeyoğlu’nun yaptığı çağrı üzerine, iki hafta kadar önce Urfa’ya geldiği ve onunla birlikte kalmaya başladığı öğrenilmiştir.
       Keko’nun evinde, operasyon sorumlusu ile ayaküstü yapılan durum değerlendirilmesi sırasında;
       Binbaşı Abdullah Vahap olayının aydınlatılmasını müteakip, Selahattin Bekirbeyoğlu’nun Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerinin ortaya çıkarılması,
       Suriye istihbaratıyla, gerek kendisi aracılığıyla, gerekse bağımsız olarak ilişki içinde bulunan muhtemel şahısların tespitine çalışılması,
       Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere, Türkiye sınırları dâhilinde bugüne kadar ger­çekleştirdikleri eylem, sabotaj ve suikastların be­lirlenmesi, yıkıcı ve bölücü akım ve örgütlerle olan iliş­kilerinin ortaya koyulması,
       Bütün bunların yanı sıra; ülkemize yönelik yü­rütülen casusluk faaliyetlerine ait her türlü şahıs, bilgi ve belgenin tespit ve dokümante edilmesi, espiyonaj hedeflerinin belirlenmesi ve derece tespitinin yapılarak gerekli acil önlemlerin alınması gibi hususlar gö­rüşülerek karar altına alınmıştır.
       Ancak, tüm bu hususların yerine getirilmesi olanak dâhilinde bulunsa da, bir saldırı operasyonu tarzında düşünülen ‘Caber Operasyonu’nda, kilit adam olarak ön plana çıkan ‘Keko’ isimli şahsın, gizli servis lehine olmak üzere daha önemli roller üstlenebileceği görüşü ağır bastığından, operasyon sorumlusunun talebi üzerine söz konusu şahıs hakkında verilecek karar yetkisi ken­disine aktarılarak, adı geçen operasyon sorumlusu arkadaşımıza teslim edilmiştir.
       Şu ana kadar, ‘Selahattin Bekirbeyoğlu’nun akıbeti hakkında tarafımıza yeni bir bilgi ulaşmamıştır.
       Yukarıda sunulan gelişmeler üzerine, geçici olarak ertelenen Caber Operasyonu, saat 16.10 itibariyle ye­niden başlatılmış ve ekip sınır bölgesine hareket et­miştir. Geçiş anına kadar meydana gelen gelişmelerle il­gili olarak, operasyon sorumlusuna refakat etmekte olan yuva personelinin dönüşüyle birlikte alınacak bilgiler, ikinci bir mesajla tarafınıza sunulacaktır.
       Baskından sonra, Keko’nun, yani Selahattin Be­kirbeyoğlu’nun evinde yapılan sistematik arama ne­ticesinde;
a) Muhtemelen Suriye istihbaratıyla iletişim kurma işleminde kullanılan ve tek taraflı alıcı özellikler taşıyan bir adet telsiz/radyo,
b) 5’er binlik banknotlar halinde 450 bini aşkın Türk parası,
c) Baraj bölgelerine giren Hilvan, Bozova, Birecik ve Halfeti ilçeleri ile Urfa merkez ilçeye ait 1:25.000’lik ha­ritalar,
d) 1:5000’lik Urfa şehir planı
e
) İki adet Kaleşnikov otomatik tüfek, sekiz adet şarjör ve çok sayıda mermi,
f) Yine, çok sayıda aydınlatma, iz ve işaret fi­şekleri,
g) Daha sonra büroda yapılan arşiv çalışması ne­ticesi tespit edildiği veçhile; haklarında muhtelif suçlara ait fiş tanzim edilmiş, ikisi kadın olmak üzere toplam yirmi bir sabıkalı şahısla ilişki kurulduğunu ispatlayan çok sayıda doküman ile henüz haklarında bir bilgi bulunmayan, yedisi kadın olmak üzere toplam otuz sekiz şahsın isimleri ve telefon numaraları,
h) Diyarbakır, Urfa, Mardin, Gaziantep ve Adı­yaman illerinde ismen tanınan, siyasi ve ticari alanlarda sivrilmiş şahıslardan müteşekkil, içlerinde iki üst düzey bürokratın da bulunduğu on bir kişiden oluşan muh­temel bir suikast listesi ele geçirilmiştir. Tespitleri ya­pılan sakıncalı şahıslarla ilgili olarak gerekli araş­tırmalara başlanılmıştır.
       Kesinleşen isimler üzerinde, operasyonun gü­venliği açısından talep edilen yirmi dört saatlik sürenin bitiminde harekete geçilecek ve emniyet güçleriyle koordineli olarak gözaltı işlemlerine başlanılacaktır.
       Selahattin Bekirbeyoğlu’nun Suriye istihbaratıyla ilişkisinin ortaya çıkmış olması nedeniyle, adı geçen şahsın daha önce ikamet ettiği Antakya’daki fa­aliyetlerinin yer aldığı dosya, ilgili bölüm sorumlusu ta­rafından incelendikten sonra ‘Caber Operasyonu’ bün­yesine dâhil edilecektir. Elde edilecek yeni bilgilerle, dosyadaki bilgilerin karşılaştırılması ve de­ğerlendirilmesi neticesinde, Antakya yuvası sorumluluk sahasında da aynı tutuklama ve arama çalışmalarının yapılması talebi, en kısa sürede üst makama su­nulacaktır.
       ‘Keko’nun evine yapılan baskın sırasında evde bu­lunan ‘Ayşe Çıtak’ isimli kadının, ilk anda konuyla bir il­gisinin bulunmadığı düşünülebilirse de, ileride ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler muvacehesinde bilgisine ve şahitliğine başvurulması mümkün olduğundan, gü­venilir bir şahıs nezdinde gözetim altında tutulması karar altına alınmıştır.
       Meydana gelen tüm bu olaylar değerlendirildiğinde; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin etnik ve ekonomik yapısından kaynaklanan özel durumundan yararlanan ve bugünkü ülke şartları dahilinde gelişen ideolojik, etnik ve dini menşeli terör olaylarından cesaret alan Suriye istihbarat servisinin, espiyonaj çalışmalarından ziyade, planlı ve programlı bir şekilde yasadışı faaliyetleri or­ganize ettiği, muhtelif sabotaj ve suikast olaylarını ger­çekleştirecek bir kadro kurduğu ve bu kadroda yer alan şahıslara para ve malzeme yardımı yaptığı, ka­bullenilmesi gereken bir gerçek olarak karşımıza çık­mıştır.
       Buna paralel olarak kabullenilmesi gereken ikinci bir gerçek daha vardır ki, o da, servisimizin tamamen bu gelişmelerden habersiz oluşudur. İşte bu nedenle, Bin­başı Abdullah Vahap tarafından bırakılan ipuçları ve gösterilen hedefler üzerine tesis edilen Caber Ope­rasyonu, düşünüldüğünden çok daha fazla önemli hale gelmiştir. Boyutlarının daha da büyümesi ve he­deflerinin belirlenmesi halinde, ülke çapında tu­tuklamalara gidilmesi muhtemel olduğundan, servisin bu konuda hazırlıklı olmasına gerek vardır.
       Gelişmeler hakkında peyderpey bilgi sunulacaktır.
       Beş Numara, burnunun ucuna kadar kaymış bu­lunan gözlüğünü düzeltti. Yüzbaşı Özkan, gelişmeleri gayet güzel özetlemiş, mesajın arkasına iki de rapor ek­lemişti. Raporları okumadan önce, zile bastı ve ‘Çilli’yi çağırdı. Çilli içeri girdiğinde ona;
       “Yarın, tam saat 9.30’da, brifing salonunda, ope­rasyon destek birimi de dahil olmak üzere tüm birim sorumluları ve uzman personelin de katılacağı bir top­lantı yapılacaktır. Not al ve ilgili herkese ilet. Hazırlıklı gelsinler!” talimatını verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir