İstihbarat Notları (Terör-Terörist-Terörizm)
İstihbarat Notları (Terör-Terörist-Terörizm)

İstihbarat Notları (Terör-Terörist-Terörizm)

* Terör, “Bilinmeyen ve öngörülmeyen bir tehlike karşısında duyulan aşırı korku ve endişe, dehşet” anlamına gelen “terror” sözcüğünden türetilmiştir. Türkçedeki karşılığı “yıldırı”, “tedhiş”dir.
* Terörizm, sözlük anlamı olarak “yıldırıcılık”, “tedhişçilik”tir. Terör yaratma eylemi-işi olarak kabul edilebilir. Terör, köken olarak Latinceden, Terörizm Fransızcadan gelir. Terör eski, terörizm yeni bir kavramdır.
* Terörist; terörü yapan, korkuyu salan, dehşet yaratan kişiyi ve bazen varlığı ifade etmektedir. Kendini ilk kez terörist olarak tanımlayan Rus anarşist Sergey Nachayev’dir. (1860 civarı)
* Terörizmin siyasal-hukuksal tanımı ise karmaşıktır.
   Terör ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu)
* Madde 1: Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.
* Tanımdan da anlaşıldığı üzere; Türk hukukunda terör, Türkiye aleyhine gerçekleştirilen eylemlerle sınırlı tutulmuş ve yabancı bir devlete veya uluslararası bir örgüte karşı girişilecek eylemler terör tanımı kapsamında değerlendirilmemiştir.
* 3713 sayılı kanunun 4’üncü maddesinde sayılan terör amacıyla işlenen suçlar 100’e yakındır ve bugüne kadar çeşitli resmî kaynaklardan derlenen 109 farklı terörizm tanımı bulunmaktadır.
* Terör kapsamına giren suçlardan; göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, sendikal hakların engellenmesi, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme, mühürde sahtecilik, resmî belgede sahtecilik, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, orman yangını çıkarmak vb. sayılabilir.

(Gelecek yazı: Tarihsel Süreç)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.