İstihbarat Notları (Terörün Türkiye’nin Kalkınmasına ve Sosyal Yaşama Etkisi)

İ

     Terörün Ülke Kalkınmasına Etkisi
     Kalkınma/gelişme ulusal gelirin ve üretimin belli bir süreç içerisinde sayısal olarak artmasını, kurumlarda köklü değişikliklerin meydana gelmesini, ekonomik ve toplumsal yapının yeniden düzenlenmesini, halkın değer yargılarında, dünya görüşünde ve davranış kalıplarında meydana gelen değişmeleri de içeren çok geniş kapsamlı bir süreçtir. Dünya tarihinde, terörden en fazla etkilenen, jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik açılardan önemli bir konuma sahip olan Türkiye, yıllarca ülkede yaşanan terör olayları istikrarsızlıklar, üretimin artırılmasına yönelik yatırımlara ağırlık verilememesi ve bütçesinin önemli bir bölümünün terör olaylarının önlenmesi amacıyla harcanması sonucunda kalkınmasını tamamlayamamıştır.
     Terörün Ulusal Ekonomiye Etkisi
     Türkiye’nin bugün itibariyle dış borcu 120 milyar dolar olup, bugüne kadar teröre harcanan para ise devlet yetkilileri tarafından 500 milyar doları bulduğu açıklanmıştır. Türkiye’nin terör sorunu olmadığını kabul edersek ve devletin harcadığı bu paranın verimli kaynaklara yatırıldığını varsayarsak, ülkede kişi başına düşen gelir artacak ve bununla birlikte eğitim ve kültür seviyesi artmış olacak, ülkede yeni iş kolları açılabilecek, Türkiye’nin bugün en büyük sorunlarından birisi olan işsizlik sorunu bir nebze de olsa çözüme kavuşmuş olacaktı. Ayrıca Türkiye’nin terörle mücadelede harcadığı bu para ile dış borçlarının tümünü kapatabilmesi ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak projeleri yürürlüğe koyması mümkün olacaktı. Fakat bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak için kullandığı bir araç haline gelen terör, Türkiye’nin geliştirmiş olduğu projeleri yürürlüğe koymasında olumsuz bir etki yapmıştır.
     Terörün Tarım ve Hayvancılığa Etkisi
     Türkiye’nin ekonomisinin büyük bir bölümünü tarım ve hayvancılık oluşturur. Tarım ürünleri iç ticaretin önemli bir kısmını oluşturur. Tarım arazilerinin ve ürünlerin zarar görmesi, tarım arazilerinin işletilmemesi ülkenin ekonomisine etki etmektedir. Terör, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dolaylı olarak olumsuz bir etki etmiştir. Terör olayları ile birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileler bulunduğu bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardır. Terörün meydana getirdiği ekonomik kayıplar Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ihracatını da büyük ölçüde azaltmıştır.
     Terörün Turizm Gelirlerine Etkisi
     Türkiye’deki terör olayları, Türkiye’nin terörle birlikte anılmasına ve bunun sonucunda ise turist sayısının azalmasına sebep olmuştur. Turist sayısının azalması ile birlikte turizmden elde edilen gelir azalmış ve ülkenin uluslararası medyadaki imajını zedelemiş, Türkiye’nin uluslararası farkındalığına olumsuz etki etmiştir. Turizm ile ilgili istatistiklere bakılacak ve diğer ülkelerle kıyaslanacak olursa, durumun ne kadar vahim olduğu hemen dikkati çekecektir.
     Terörün Sosyal Yaşama Etkisi
     Terör olayları ile birlikte Türkiye maddi ve manevi kayıplar vermekte ve bu kayıplar ülkenin gündemini oluşturmaktadır. Giderek tırmanan ve toplumumuzu derinden yaralayan terör olaylarının sonucu olan her şehit haberi büyük bir ruhsal yıkımdır. Dünya üzerinde hiçbir toplum bu denli acı kayıplar karşısında ruhsal dengesini sağlıklı tutamaz.
     Terör örgütlerindeki militanların yaş ve öğrenim durumları incelendiğinde; 14-25 yaş grubundaki lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin, terör örgütlerinin hedef kitlesi olduğunu göstermektedir. Hedef kitle durumundaki bu gençlerimizi bilinçlendirmede anne ve babalara, okullarımıza, medyaya ve ülkeyi yönetenlere büyük görevler düşmektedir.
     Okul; öğrenim görülen, yeni arkadaş ortamlarının oluştuğu toplumsal bir ortamdır. Arayış içinde bulunan gençler kendini farklı ortamlarda bulabilmekte ve ortamların iç yüzünden haberdar olamamaktadır. Genel tabloya bakacak olursak; öğrenci üzerindeki denetim ve yönlendirme etkisini hemen hemen kaybetmiş bulunan bir eğitim kadrosuyla ne kadar ilerleme kaydedilebilecektir? Akıllara ziyan bir eğitim ve sınav sistemiyle ne yapılmak istenmektedir? Sayısı 200’ü aşan üniversitelerde okuyan öğrencilerin, okudukları bölümlerden bir ihtimal mezun olma durumlarında bile, meslekleriyle ilgili işe girme ihtimalleri % 5 bile değildir…
     Sonuç ve Öneriler
     Bölgede kilit ülke konumunda bulunan Türkiye’nin kalkınabilmesi ve yıllardır en önemli sorunlarından biri olan terörizm tehdidini ortadan kaldırabilmesi için;
a) Terör örgütlerinin hedef kitlesi durumunda bulunan gençleri örgütlerin propagandalarına karşı korumak için ülkedeki eğitim sisteminin ortak akılla yeniden düzenlemesi ve terör örgütlerinin zararlı faaliyetlerine karşı gençlerin her kademede bilinçlendirilmesi,
b) Terör örgütlerinin istismar ettiği önemli konulardan birisi de ülkedeki işsizlik oranının yüksekliğidir. Ülkedeki işsizliğin azaltılması için yatırımlara ağırlık verilerek üniversite mezunu olan çalışma çağındaki gençlere meslekleriyle ilgili yeni istihdam sahalarının açılarak işsizliğin azaltılması,
c) Ülkedeki sanayii yatırımlarının geliştirilmesi, sanayiinin gelişimine bağlı olarak yan sanayiinin de geliştirilmesi ve yeni istihdam sahalarının açılması, yeni istihdamla birlikte insanların gelir seviyelerinin ve yaşam şartlarının yükseltilmesi,
d) Gün be gün zirai faaliyetlerin birer birer yok olduğu ülkede, ziraata tekrar işlerlik kazandırmak için her türlü tedbirin alınması, baba toprağından soğutulan çiftçinin yeniden yüzünün güldürülmesi için teşvik tedbirlerinin derhal faaliyete sokulması, zirai mamullerde ihracat ve ithalat dengesinin çiftçi lehine yeniden düzenlenmesi,
e) Türkiye’nin gelişmesinin önündeki önemli engellerden birisi de sermaye yetersizliğidir. Sermaye yetersizliği sorunu yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi ile aşılabilir, ancak Türkiye’de kendini güvende hissetmeyen yabacı yatırımcılar Türkiye’ye yatırım yapmaktan doğal olarak kaçınabilirler. Bu nedenle ülkede güvenli bir ortamın tesis edilerek, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunun sürekli vurgulanması, yabancı yatırımcıların, Türkiye’ye yatırım yapmaları konusunda teşvik edilmesi,
f) Ülkedeki gelir dağılımı adaletinin sağlanması, büyük şehirlerdeki gecekondulaşma ve çarpık kentleşmenin önlenmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hukukun ve adalet mekanizmasının siyasi otoritenin etki alanından çıkarılarak tam bağımsızlığa kavuşturulması, bireylerin insan haklarından ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmasının sağlanarak terör örgütlerinin istismarına açık olan konuların gündemden düşürülmesi, ülkenin kalkınmasında, demokratikleşmesinde ve terör olaylarının önlenmesinde son derece etkili olacaktır.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz