İstihbarat Notları (Terörizmle Mücadele Stratejisinin Temelleri)
İstihbarat Notları (Terörizmle Mücadele Stratejisinin Temelleri)

İstihbarat Notları (Terörizmle Mücadele Stratejisinin Temelleri)

Terörizmin Özellikleri:
* Amaç; aşırı korkunun hâkim olduğu bir ortam yaratmak
* Sistematik şiddet kullanımı, hesaplanmış siyasi şiddet
* Her an her şartta şiddet kullanılabileceğine yönelik sürekli tehdit algısı yaratılması, belirsizlik ortamı
* Mesaj verme; doğrudan veya dolaylı olarak belli hedeflerine şiddet kullanarak mesaj ulaştırmak; sembolizm (Örnek: 11 Eylül-Atta yöntemi)
* Mesajın ulaştırılmasında mümkün olduğunca geniş bir kitleyi etki altında bırakmak
* Sivillerin de hedef alınması
* Görsel yayın araçlarının kullanılması
Terör Örgütlerinin Özellikleri:
* Düşünsel alt yapı
* Sürekli düşman algısı: Biz ve Onlar
* İnsan gücü, katılım
* Katılımcıları gruba bağlı tutacak motif(ler)in bulunması
* Hiyerarşik yapı
* Ağ şeklinde örgütlenme
* Silah gücü
* İnisiyatifin kendilerinde olması
* İletişim kanalları
Terör Örgütleri Tarafından Kullanılan Stratejiler:
* Korku ve Panik Yayma Stratejisi: Devlet ya da hükümetin temsil ettiği topluluğu psikolojik olarak hedef alma — Rasyonel + İrrasyonel korku
   Güvenlik duygusunu kırmak ve belirsizlik yaratmak
* Boyun Eğdirme Stratejisi: İdeolojik ve örgütsel ihtiyaçların karşılanması için destek tabanı olarak belirlediği, genellikle belirli bir bölgedeki yerel halkın, tehdit, baskı, şiddet kullanılmak suretiyle terör örgütünün politik argümanlarını kabul etmeye zorlanması ve devletle karşı karşıya getirilmesi
Terörizmle Mücadele Stratejisinin Temelleri:
* Organize olmuş bu grubu bir arada tutan nedenlerin ve motiflerin tespiti, ideolojik yapısının nasıl bir düşünsel temel üzerine inşa edildiği,
* Örgüte katılımın nedenleri, örgütü oluşturan bireylerin ortak özellikleri ve hangi açılardan farklılık gösterdikleri, yeni katılanların hangi kanallarla nasıl örgüte kabul edildikleri ve yeni katılımların örgüte aktarım yolları,
* Örgütün lider kadrosunun kimlerden oluştuğu, bu kişilerin lider olarak grup tarafından kabulünün hangi nedenlere dayandığı,
* Örgütün barınma alanları, barınma alışkanlıkları,
* Kaç kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, bölgelere dağılımda nelerin önemli olduğu, nelere dikkat ettikleri,
* İletişim ve haberleşme kanalları, gizli haberleşme teknikleri,
* Örgüt içi eğitim,
* Örgütün propaganda kanalları,
* Örgütün hayatta kalabilmesini sağlayan lojistik imkân-kabiliyetinin hangi kanallarla nasıl sağlandığı, finansal gelirlerini nasıl elde ettiği, silah teminini hangi kanallar üzerinden sağladığı,
* Ne tür silahlar kullandığı, envanterinde bulunan silahları hangi yollar üzerinden ele geçirdiği,
* Lojistik, finans temini gibi faaliyetlerinden kimlerin sorumlu olduğu,
* Milis yapısını nasıl oluşturdukları ve milis ağının profili,
* Kırsal alan faaliyetleri ile metropol faaliyetlerini nasıl şekillendirdikleri,
* Diğer terör örgütleri ile olan ilişkileri ve bu ilişkilerin boyutları,
* Yurtdışı bağlantıları, bu bağlantılara yabancı istihbarat servislerinin müdahil olup olmadığı, söz konusu ilişkilerin boyutlarının tespiti,
* Nerede, ne zaman eylem gerçekleştirilebileceğine yönelik belirsizlik ile terör eylemlerinin neticesinde toplum üzerinde ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik etkilere yönelik önleyici tedbirlerin geliştirilmesi,
* Toplum üzerinde yarattığı şok ve korku duygularının terör örgütleri tarafından kullanımına engel olabilecek önlemler geliştirilmesi,
* Örgütün olası hareket tarzlarının belirlenmesi, bunlara yönelik alınacak tedbirlerin önleyici niteliğe haiz olacak şekilde tesis edilmesi, gerekmektedir.

(Gelecek yazı: Terörist Psikolojisi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir