Hasta Hakları
Hasta Hakları

Hasta Hakları

     Hastalanınca, sağlık kuruluşlarında kendimizi koruyabilecek hangi hukuki haklarımız olduğunu tam olarak biliyor muyuz? İstemeden de olsa yaşanabilecek bir malpraktis durumunda neler yapmalıyız? Şimdi kısa kısa da olsa bunlara değinelim:
     Dünya Sağlık Örgütü’nün hasta haklarıyla ilgili görüşü nedir?
     Amsterdam Bildirgesi’nin 2/2. maddesine göre hastalar durumları ile ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu, tanı, prognoz ve tedavinin gidişi de dahil tam olarak bilgilenme hakkına sahiptir.
     Tedaviyle ilgili olarak habersiz müdahalede bulunulabilir mi?
     Sağlık alanındaki herhangi bir müdahale, ancak ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye, önceden müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir.
     Hizmetlerden kimler yararlanabilir?
     Tüm hastalar dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
     Bilgilendirme ve bilgi isteme haklarımız nelerdir?
     Hastalar hem sağlık durumları, hem mevcut sağlık hizmetleri, hem de bunlardan nasıl yararlanabileceğine dair bilgi alma, ilgili belgeleri göre ve edinme hakkına sahiptir.
     Rıza ve onay haklarımız nelerdir?
     Hastalar yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.
     Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme haklarımız nelerdir?
     Hastalar kullanacağı tanı ve tedavi yöntemiyle tedavilerden sorumlu doktor, hemşire ve sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
     Saygınlık görme hakkı nedir?
     Hastalar ve hasta yakınları güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
     Konsültasyon ve ikinci görüş isteme haklarımız nelerdir?
     Sorumlulukları kabul etme koşuluyla, hastalar bir başka hekimden durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.
SAĞLIK ÇALIŞANININ HAKLARI
     Aydınlatılmış onam formu ne işe yarar?
     Aydınlatılmış onam, yapılan müdahaleleri hukuka uygun hale getirir. Hekimin ‘kusurlu’ davranışı kaynaklı hukuksal sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
     Sağlık çalışanının hastaya isteğine göre müdahale etme hakkı var mıdır?
     Sağlık çalışanının mesleğini uygulama hak ve yetkisini hukuka uygun hale getiren hastanın onamıdır.
     Bu onam mesleki olarak çalışanları korur mu?
     Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.
     Hastalar üzerinde onam formuna dayanarak deneysel tedaviler uygulanabilir mi?
     Tıbbi zorunluluklar ve kanunda belirtilenler hariç, kişinin açık rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
     Hekimler hastanın kararını reddedebilir mi?
     Hekim, hastasının; bilgilenme hakkı, aydınlatılmış onam hakkı, tedaviyi kabul ya da reddetme hakkı gibi hasta haklarına saygı göstermek zorundadır.
     Hekim her şeyi doğru yapsa dahi iyileşmeyen hastadan sorumlu mudur?
     Hekim tüm işlemleri hastanın menfaati doğrultusunda ve kabul e6dilen yöntemlerle yaptıysa, işlemlerin şifa ile sonuçlanmamasından sorumlu tutulmama hakkı vardır.
     Sağlık çalışanının hastayı tedavi etmek istememe hakkı var mıdır?
     Taraflar arasındaki güven yok olmuşsa, hekim ya da sağlık çalışanı hastayı reddedebilir. Bu hak, resmi görev, acil yardım ve insani görevlerde geçerli değildir.
Primum non/nihil nocere (Önce, zarar verme!) HİPOKRAT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir