İstihbarat Notları (PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslararası Bir Bakış-12)

İ

     İspanyol ve Türk Öğrencilerin Gözünden Etnik Ayrılıkçı Terörün Sosyolojik Anatomisi
     (12) Projenin Amacı
     Bu projenin amacı, “etnik/ayrılıkçı terör” kavramını, uzun yıllar ülkesinde ETA terör örgütü ile mücadele etmiş ve terörle mücadelesinde başarıya ulaşmış İspanyol toplumunun gözünden ve PKK terör örgütü ile yıllardır mücadelesine devam eden Türk toplumunun gözünden karşılaştırmalı olarak inceleyerek; İspanya’nın ETA ile mücadelesinde öne çıkan sosyolojik faktörlerin uluslararası boyutta geçerliliğini ve önemini değerlendirmek, bu faktörlerin Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesinde izlediği politikalara uyarlanabilirliğini incelemektir.
     Bu temel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara (İspanyol toplumu ve Türk toplumunun gözünden) karşılaştırmalı olarak yanıt aranmıştır:

 1. Terör olgusu, İspanyol ve Türk toplumları tarafından daha çok hangi değişkenlerle ( din, mezhep, etnik aidiyet, ekonomik çıkarlar, siyasi tercihler, devletlerarası ilişkiler) ilişkilendirilmektedir?
 2. Terör bir hak arama yolu mudur?
 3. Terör uluslararası bir sorun mudur?
 4. Terörün ortaya çıkışında dini faktörlerin/dinsel farklılıkların etkisi var mıdır?
 5. Terör daha çok İslam ülkelerinde görülen bir sorun mudur?
 6. Terörün ortaya çıkışında ülkenin coğrafi konumunun etkisi var mıdır?
 7. Farklı kültür ve ırklardan insanlar bir arada yaşayabilir mi? Yaşayamamaları durumunda nasıl bir yol izlenebilir?
 8. Etnik kökenli/ayrılıkçı terörün ortaya çıkışında; ülkenin ekonomik gelişmişliğinin, eğitim düzeyinin, kültür ve dil farklılıklarının etkisi ne yöndedir?
 9. Etnik kökenli/ayrılıkçı terör ile mücadelede en önemli faktör nedir?
 10. Etnik kökenli/ayrılıkçı terör ile mücadelede uluslararası işbirliğinin, dünya genelindeki benzer terör örgütleri hakkında bilgi sahibi olmanın önemi nedir? Bu bağlamda; İspanyol toplumunun PKK hakkındaki, Türk toplumunun ETA hakkındaki bilgisi ne düzeydedir?
 11. Etnik kökenli/ayrılıkçı terör ile mücadelede toplumun devlet kurumlarına duyduğu güvenin ve toplumsal dayanışmanın terörle mücadelenin başarıya ulaşması noktasındaki önemi ne düzeydedir?
 12. Tüm bu unsurlar İspanyol ve Türk toplumlarının gözünden incelendiğinde (Bu araştırmada söz konusu olan örneklem İspanya- Alicante ilinde ve Türkiye-Eskişehir ilinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileridir), ne gibi farklılıklar göstermektedir? (Konuk Yazar: Özge Nur Şafak)

(Gelecek yazı: PKK ve ETA Terör Örgütlerine Uluslar arası Bir Bakış-13)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz