Romanın Toplumsal Etkisi – Kaynak Kitap (7)

R

       KİTABIN DÜZENLENİŞİ
       Bu çalışmada; böylesine yüklü bir iş hacmini kolaylaştırmak için, 200 kitabın coğrafik düzenlemeleri yapılmıştır. Çalışma süresince girişler numaralandırılmış, kıtalara göre, Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika şeklinde alfabetik olarak gruplandırılmıştır. Kıtalar içinde yer alan ülkeler, yine alfabetik olarak organize edilmiştir. Ülkelerle ilgili yapılan çalışmalar, yayın tarihine göre kronolojik olarak düzenlenmiştir. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait girdiler sayıca fazladır. Ülkelerin altında yine eyaletlere göre girişler yer almıştır. Her bir ülke romanlarının, hangi tarihsel perspektifte literatüre girmiş olduğu belirtilmekte ve bu çalışmalarla ilgili olayların bir zaman çizelgesi bulunmaktadır.
       Her giriş bir İngilizce başlığı içermekte, onu İngilizce olmayan diğer başlıklar izlemekte, daha sonra yazar ismi ile devam etmektedir. Yazarın ait olduğu ülke farklı ise, yayın ve özgün yayın tarihi ile ilgili notlar parantez içinde yer almaktadır. Birkaç istisna dışında, anadili, çalışma kategorisi ve geçmişi, genellikle yazarını tanımlamak için yazılmıştır. Yazarın anavatanı ile popüler hale geldiği ülke ayrıca belirtilmiştir. Gurbetçi yazarların oluşturduğu karmakarışık istisnalar özel açıklama gerektirmektedir. Bunlar içerisinde; Joseph Conrad, Samuel Beckett ve Elie Wiesel vardır. Özellikle Conrad, Polonya’da doğmuş ve yetişmiş olmasına rağmen, en büyük eserlerini İngilizce yazmıştır ve İngiliz edebiyat geleneğinin tanınmış bir parçası haline geldiğinden, İngiltere başlığı altında listelenmiştir. Keza, bir İrlanda yerlisi olan Samuel Beckett, Molloy/Molloy adlı romanı nedeniyle Fransa başlığı altında yer almıştır. Beckett, hayatının büyük kısmını Fransa’da geçirmiş bir yazardır. Modern Fransız edebiyat geleneklerine uygun olarak Fransızca yazdığı eserleri, ülkede absürt felsefe ürünleri olarak tanımlanmıştır.
       Elie Wiesel ise bir başka karmaşık durumdur. O genellikle standart kaynaklarda “Amerikan/Fransız” yazarı olarak belirtilmekle beraber, bir grup onu, doğduğu yer olduğu için Romanya olarak kaydeder. Gece romanı ise Polonya’da yazılmıştır ve kendisi kırk beş yıldır A.B.D.’nde yaşamaktadır. Biz Wiesel’in Gece romanını Fransa başlığı altında listeledik; çünkü eğitimini orada görmüş ve yıllarca orada çalışmıştı. Kitabını Fransa’da yayımladı, çünkü Fransız okuru için Fransızca önemliydi ve okunması için geçerli bir kıstastı.
       Genellikle roman girişleri, ilgili tarih bağlamında bir geri dönüşle başlayan ve bibliyografik notlarla biten bir seyir izlemektedir. Bu notlar, etkileme derecesiyle halkın tepkisi kıstas alınarak değerlendirilmiştir.
       “Diğer Sosyal Protesto Romanları” başlığı altında da, bu konuda daha yeni yapılan araştırmalar dahil edilmiş ve yine ülkelere göre düzenlenmiştir. Ayrıntıdan uzak olmalarına rağmen, belirlenen bir ulusal literatürde veya konularına göre sınıflandırılmaları, onlar hakkında daha çok bilgi edinmemizi sağlayacaktır.
       Dört dizinin her biri, giriş numaralarına göre sabitlenmiş, bu şekilde okuyucunun kullanımı kolaylaştırılmıştır. İncelenen materyalin kapsamının ne kadar geniş olduğu sonunda zaten görülecektir.
       – Yazar dizini; yazar listesini ve roman başlıklarını içermektedir.
       – Başlık dizini; roman başlıklarını ve yazarlarını içermektedir.
       – Coğrafik dizin; ülkelere göre yazarları ve roman başlıklarını içermektedir.
       – Konu dizini; listelenmiş roman başlıklarını içermektedir.
       Edebi, tarihsel ve ideolojik; her gruptan girişler ve ulusal zaman çizelgeleri, önce dizinlerde görünür. Böylelikle okuyucunun, kendi arzusuna göre aradığı materyale ulaşmak olanağını sağlar. Öğrenci, yazar ya da başlık dizinine müracaat ederek bir bağlantı kurar ve belirlediği romana ulaşmış olur. Bundan sonra, belirli bir sıra takip ederek romanın toplumsal etkisini anlatan girişe yönlendirilir; zaman çizelgelerine danışarak da, okuyucu, kültürler arasındaki tarihsel bağlamları karşılaştırabilir. Örneğin; on dokuzuncu yüzyılda İngiltere’ye egemen olan ulusal siyasi iklimin ve edebiyat ortamının nasıl olduğundan haberdar olabilir. Ve aynı zamanda, Fransa’da ortaya çıkanlarla karşılaştırabilir. Öğrenci, konu dizinine danışarak belli toplumsal ya da politik ilgiyi takip edebilir; eğitim reformu sonucu gelişen hızlı girişler, bir dizi yeni öğrenime yol açabilir.
       Bu kitap, lise ve üniversite düzeylerindeki öğrenciler için, beşeri ve sosyal bilimler öğretmenleri için, kütüphaneciler için ve genel okuyucu kitlesi için bir referans aracı olarak hazırlanmıştır. Bu düşünceden hareketle, yazılı kayıtlar, edebi ve bağlamsal malzemelerle, basit ve özlü bir biçimde okuyucuya sunulmuştur. Metinde yer alan girişlerin ve isimlerin, bunlarla ilgili tüm özel bilgilerin kontrolü yapılmıştır.

(Yazanlar: Claudia Durst Johnson & Vernon Johnson-Çeviren: D.Yılmaz Tekin)

Yazar hakkında

Yorum Ekle