İstihbarat Sohbetleri (28)

İ

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ-Propaganda İlkeleri:
     İstihbarat faaliyeti olarak propagandada belirli ilkeler geçerlidir.
* Cazibe ilkesi: İstihbarat faaliyetine konu olan düşünceler, ilgi çekici ve cezbedici bir biçim ve kalıpla topluma enjekte edilir.
* Netlik ve sadelik ilkesi: Propaganda konusu düşünce ve fikirlerin hedef kitle ve topluma anlaşılabilir, açık ve net bir şekilde, sade ve basit kalıplarla hedef kitlenin anlayabileceği standartta aktarılması gerekmektedir.
* Sempatiktik ilkesi: Hedef kitleye enjekte edilecek düşünceler için sempatik bir ortam yaratmak gerekir. Bu şekilde kullanılan fikirler etrafında bir duygu birlikteliği teşkil edilir.
* Sürpriz ilkesi: Kısa süreli olarak hedef kitlede şaşkınlık ve infial yaratılarak, düşüncelerin enjekte ve kabul ettirilmesini ifade eder.
* Sentez ilkesi: Burada empoze edilmek istenen düşünceler, hedef topluma parça parça verilir. Belirli bir aşamadan sonra bu bölümlenmiş fikirlerin birleştirilmesi yani sentezi ile ana temaya ulaşılır.
* Tekrar etme ilkesi: Aşılanması gereken fikirler, hedef topluma matuf olarak daimi surette tekrar edilerek her fırsatta gündeme getirilir. Bu ilke gerçekten ülkemizde de geniş bir hayat sahası bulmaktadır. Ülkemizde oluşturulan gündemlere bu açıdan bakıldığında, birtakım olay ve suni krizlerin manası fevkalade açık bir şekilde çözümlenebilecektir.
* İşbağ (doyma-doyurma) ilkesi: Hedef kitleyi doyum noktasına getirdikten sonra lüzumsuz tekrarlardan kaçınmayı ifade eder. Tekrar ilkesinin zıddı durumundadır.
* Armoni ilkesi: Bu prensip orkestrasyon veya ahenk verme olarak da adlandırılmaktadır. Hedef kitle üzerinde istihbarî propaganda faaliyetini yürütürken, itinayla takip edilmesi gereken sıralama, uyum ve metotları ifade eder.
* Tek Hasım-Tek Düşman ilkesi: Üzerinde istihbarı propaganda faaliyeti yürütülecek hedef kitle geniş tutulmamalı, daha dar ve küçük şahıs ve topluluklar hedef alınmalıdır.
* Birlik ve sirayet ilkesi : Empoze edilen ve ileri sürülen fikirlerin gruplar arası dolaşımını temin etmek için toplum ve kitle psikolojisinden faydalanmak söz konusudur.

(Gelecek yazı: Dezenformasyon)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz