Sigortacılıkta Kullanılan Terimler
Sigortacılıkta Kullanılan Terimler

Sigortacılıkta Kullanılan Terimler

Prim: Sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir ve primin ödenmemesi, sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen bir durumdur.
Reasürans: Sigorta şirketinin üzerine aldığı riski başka bir sigorta şirketine sigorta ettirmesidir.
Sürprim: Normal prim ile sigorta edilemeyen risklerin teminat altına alınması halinde sigortalının ödemek durumunda kalacağı ilave ücrettir.
Tazminat: Poliçe türüne göre, sigortalıya veya menfaattara hasarın telafisi için sigorta şirketi tarafından ödenmesi gereken tutardır.
Tecditname: Sigortalının, poliçe süresi sonunda teminattan yoksun kalmaması için şirketin tek taraflı olarak poliçenin yenilenmesini istediği belgedir. Sigortalının kabulü ile poliçenin yeniden ve yeni şartlarla yürürlüğe girmesini sağlar.
Teminat: Sigortacının sigortalıya riskin gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.
Tenzil: Uzun süreli sigortalarda asgari prim ödemesi yapıldıktan sonra, sigorta özel şartlarına bağlı olarak sigortanın bir süreliğine dondurulması halidir.
Zeyilname: Asıl sigorta poliçesi sözleşmesine ek olarak yapılan tüm değişiklikleri gösteren belgedir.
Zorunlu sigorta: Kişinin, yasa dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir